Category Archives: Aktuality

Ústavní soud: Další městské firmy budou poskytovat informace

Ústavní soud nám dal za pravdu ve sporu o poskytnutí informací o hospodaření skupiny Pražská plynárenská, která je v majetku hlavního města Prahy. Ve sporu jsme zastupovali pražského zastupitele České pirátské strany. Rozhodnutí má precedenční význam, jelikož se týká všech obchodních společností, které 100 % vlastní stát nebo územní samosprávy, a to i nepřímo. Všechny tyto městské firmy a další společnosti tedy budou nově povinny poskytovat informace o své činnosti široké veřejnosti. Související tiskovou zprávu Ústavního soudu a samotné rozhodnutí najdete zde: Obchodní společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. je povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

On-line kurz právní angličtiny

Právní angličtina je i v České republice stále žádanějším oborem a její znalost je přínosná nejen pro právníky. Ve spolupráci s nakladatelstvím odborné literatury Verlag Dashöfer jsme proto připravili on-line kurz právní angličtiny „Právnická angličtina v 10 krocích.“

Kurz Vám v krátkém čase pomůže zorientovat se v základech i finesách právní angličtiny v podmínkách českého práva. Kurz zahrnuje nejběžnější oblasti české právní praxe, které rozděluje do deseti samostatných lekcí. Součástí kurzu jsou ukázky dokumentů, vzorových smluv a právní korespondence. Gramatika se soustředí pouze na znalosti, které jsou praktické pro každodenní využití. Důraz je kladen na odbornou terminologii. Kurz vychází z klíčových pojmů českého práva a na praktických příkladech ukazuje jejich správné používání.

Díky vyvážené struktuře jednotlivých lekcí je kurz vhodný pro uživatele všech úrovní, včetně úplných začátečníků v mezinárodněprávní problematice.

A jak on-line kurz právnické angličtiny probíhá? Všech deset lekcí máte přístupných po dobu jednoho roku z vašeho počítače či tabletu a můžete proto studovat kdykoliv a kdekoliv, vlastním tempem. Po úspěšném vypracování závěrečného testu získáte certifikát o absolvování on-line kurzu.

Obsah on-line kurzu Právnická angličtina v 10 krocích:

Lesson 1 – Legal Professionals

Lesson 2 – Law of Contracts

Lesson 3 – Law of Business Organisations

Lesson 4 – Civil Procedure

Lesson 5 – Law of Contracts 2

Lesson 6 – Labour Law

Lesson 7 – Bankruptcy and Enforcement

Lesson 8 – Legal Correspondence

Lesson 9 – Contract Clauses

Lesson 10 – Civil Code Terminology

Kurz je všem zájemcům přístupný na této stránce.

Ztrátový provoz městské společnosti řešte s rozmyslem

Úspěšný provoz městské společnosti nemusí být snadnou záležitostí. Město, jemuž jsme poskytli právní pomoc, je většinovým akcionářem firmy, která ve městě vlastní a provozuje parkovací dům. Předseda představenstva této městské společnosti dlouhodobě informoval předchozí vedení města o tom, že provoz parkovacího domu je ztrátový. Jako nejvhodnější opatření navrhl likvidaci firmy a převod parkovacího domu přímo do majetku města. Tehdejší zastupitelstvo města návrh na likvidaci schválilo na posledním jednání před volbami.

Nová rada města, vzešlá z voleb, nechala „zděděné“ usnesení zastupitelstva posoudit dlouholetého městského advokáta. Ten došel k závěru, že navrhovaná likvidace je nepřijatelným pokusem o ovládnutí rozhodování o městském majetku ze strany předsedy představenstva, který nabídl sám sebe jako likvidátora. Městský advokát navrhnul, aby firma nebyla likvidována, ale aby přešla na jednodušší, tzv. monistický systém řízení.

V této situaci nás místostarosta města požádal o zpracování právní analýzy, která by oba návrhy nezávisle a nestranně posoudila. Oba advokáti opírali své návrhy o tvrzení, že je nutno urychleně provést významné změny ve struktuře městské firmy, které by měly vyřešit skutečnost, že firma hospodařila se ztrátou.

První návrh byl zdůvodněn zejména daňovou úsporou. Ta měla spočívat v tom, že ztrátová městská firma, která bude zlikvidována, nebude muset v budoucnu platit odložený daňový závazek. Tuto úsporu jsme posoudili jako hypotetickou. Odložená daňová povinnost je daní budoucí, která by se teoreticky začala platit v budoucích letech. Pokud firma vykazuje daňovou ztrátu, tak to nemá význam. Pro současné rozhodování tato případná úspora tedy není rozhodná.

U druhého návrhu, prosazujícího přechod na monistický systém, jsme připomněli, že jde o v českém právu zcela nové, výkladově ne zcela jednoznačné a judikaturou neprověřené uspořádání vztahů uvnitř akciové společnosti. Nelze očekávat, že jakýkoliv model řízení sám o sobě zlepší komunikaci mezi městem a firmou, pokud se o to nebudou snažit především konkrétní osoby v příslušných funkcích. Případnému přechodu na monistický systém by měla předcházet pečlivá analýza ekonomických a právních aspektů (výhod a nevýhod) takového zásahu do struktury městské firmy. Jestliže se ukáže, že firmu je možné provozovat bez ztráty i v dualistickém systému, pak by přechod na monistický systém nemusel být přínosem – šlo by o spravování něčeho, co funguje. I samotný přechod na monistický systém s sebou nese určité náklady.

Ve vztahu k oběma konkurenčním návrhům jsme vyjádřili pochybnost nad potřebností urychlených změn. Upozornili jsme vedení města na skutečnost, že celková ztráta firmy je z velké části (přes 90 %) tvořena odpisy majetku. Takový druh ztráty sám o sobě nijak neohrožuje existenci městské společnosti a není důvodem k okamžitým a relativně nákladným strukturálním změnám.

Novému vedení města jsme doporučili tyto kroky:

– Zrušit usnesení zastupitelstva směřujícího k likvidaci městské firmy

– Posoudit vhodnost personálního složení orgánů a managementu městské firmy, případně provést změny

– Po analýze hospodaření městské firmy přijmout vhodná opatření ke zlepšení, včetně řešení ztrátového provozu. Město má možnost hospodaření parkovacího domu ovlivnit změnami v celoměstském systému parkování.

– Případně vyhlásit výběrové řízení na pozici ředitele městské společnosti, ve kterém by uchazeči předložili vlastní analýzy, návrhy opatření a vize provozu a rozvoje městské firmy

– Posoudit, zda ke zlepšení hospodaření anebo plnění vize rozvoje akciové společnosti je potřebná strukturální změna, např. přechod na monistický systém. Další možností je přeměna na společnost s ručením omezeným, je však třeba dosáhnout rozumné dohody s menšinovým akcionářem. V opačném případě se může změna právní formy prodražit.

Právo na mzdu a dobré mravy

Právo na mzdu je sice základním právem zaměstnance, ale stejně jako jiná práva je omezeno výhradou dobrých mravů a zásadou poctivosti. Obvodní soud pro Prahu 1 potvrdil náš právní názor, kterým jsme hájili práva zaměstnavatele. Samotná docházka zaměstnance na pracoviště nemusí být dostatečným důkazem, že zaměstnanec vykonával práci, za kterou mu náleží mzda.

V případě, že finanční ředitel prokazatelně a po delší dobu zpronevěřoval v pracovní době majetek zaměstnavatele, pak za toto období nemá nárok na mzdu. Vyplacení mzdy za takových okolností by bylo v rozporu s dobrými mravy, odporovalo by účelu pracovní smlouvy, šlo by o zneužití práva na mzdu a diskriminaci ostatních zaměstnanců daného zaměstnavatele.

Právní pomoc při prodeji podílu ve firmě

Zastupovali jsme anglickou investiční společnost při prodeji podílu v srbské firmě strategického významu. Naše právní pomoc byla komplexní. Navrhli jsme optimální mechanismus prodeje, vyjednali důležité podmínky pro klienta, sepsali smluvní dokumentaci, zajistili nezbytné formality a na místě podpisu dohlédli na úspěšné dokončení transakce. Kupní cena přesáhla 14 milionů euro a byla vypořádána přes advokátní úschovu ve Švýcarsku.

Úspěšná volební stížnost České pirátské strany

Volební stížnost, kterou jsme podali jménem České pirátské strany na průběh senátních voleb, byla úspěšná. Ve sporu šlo o to, že některé obce protiprávně odmítly jmenovat pirátské delegáty do okrskových volebních komisí. Starostové těchto obcí se odvolávali na stanovisko ministerstva vnitra, podle nějž Piráti neměli právo své zástupce delegovat, protože zároveň nekandidovali v souběžně probíhajících komunálních volbách.

Nejvyšší správní soud přisvědčil naší argumentaci, že názor ministerstva, byť se zdánlivě opírá o text zákona, neodpovídá významu práva všech kandidujících stran kontrolovat férový průběh voleb. Soud proto označil stanovisko ministerstva za nesprávné. Z rozhodnutí soudu o volební stížnosti citujeme: „Restriktivní výklad … zákona o obecních volbách obsažený v … metodickém stanovisku Ministerstva vnitra tak byl   zjevně   nesprávný,   jelikož   ignoroval   výše   předestřené   ústavněprávní   funkce   institutu delegování členů do volebních komisí politickými stranami. Tím, že starostové … setrvali na tomto výkladu, byť jej v dobré víře přejali z internetových stránek   Ministerstva   vnitra,   znemožnili   stěžovatelce   účast   na pluralitní   kontrole   férovosti senátních   voleb,   jichž   se   zúčastnila …  Tyto  volební  orgány  tak  zatížily  proběhlé hlasování … závažnou vadou, porušující na zákonné úrovni právo stěžovatelky podle § 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu, v rovině ústavní pak volnou, rovnou a svobodnou soutěž politických sil podle čl. 5 Ústavy České republiky a zejména čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Naše volební stížnost tak otevřela cestu k tomu, že (nejen) Piráti budou mít u příštích voleb lepší kontrolu nad jejich férovostí. Vzhledem k rozmáhajícímu se kupčení s hlasy je to dobrá zpráva pro všechny kandidáty, kteří si hlasy voličů nekupují, ale usilují o jejich získání pomocí argumentů.

Tiskovou zprávu a celé usnesení Nejvyššího správního soudu si můžete přečíst zde.

Tiskovou zprávu České pirátské strany najdete zde.