Ztrátový provoz městské společnosti řešte s rozmyslem

Úspěšný provoz městské společnosti nemusí být snadnou záležitostí. Město, jemuž jsme poskytli právní pomoc, je většinovým akcionářem firmy, která ve městě vlastní a provozuje parkovací dům. Předseda představenstva této městské společnosti dlouhodobě informoval předchozí vedení města o tom, že provoz parkovacího domu je ztrátový. Jako nejvhodnější opatření navrhl likvidaci firmy a převod parkovacího domu přímo do majetku města. Tehdejší zastupitelstvo města návrh na likvidaci schválilo na posledním jednání před volbami.

Nová rada města, vzešlá z voleb, nechala „zděděné“ usnesení zastupitelstva posoudit dlouholetého městského advokáta. Ten došel k závěru, že navrhovaná likvidace je nepřijatelným pokusem o ovládnutí rozhodování o městském majetku ze strany předsedy představenstva, který nabídl sám sebe jako likvidátora. Městský advokát navrhnul, aby firma nebyla likvidována, ale aby přešla na jednodušší, tzv. monistický systém řízení.

V této situaci nás místostarosta města požádal o zpracování právní analýzy, která by oba návrhy nezávisle a nestranně posoudila. Oba advokáti opírali své návrhy o tvrzení, že je nutno urychleně provést významné změny ve struktuře městské firmy, které by měly vyřešit skutečnost, že firma hospodařila se ztrátou.

První návrh byl zdůvodněn zejména daňovou úsporou. Ta měla spočívat v tom, že ztrátová městská firma, která bude zlikvidována, nebude muset v budoucnu platit odložený daňový závazek. Tuto úsporu jsme posoudili jako hypotetickou. Odložená daňová povinnost je daní budoucí, která by se teoreticky začala platit v budoucích letech. Pokud firma vykazuje daňovou ztrátu, tak to nemá význam. Pro současné rozhodování tato případná úspora tedy není rozhodná.

U druhého návrhu, prosazujícího přechod na monistický systém, jsme připomněli, že jde o v českém právu zcela nové, výkladově ne zcela jednoznačné a judikaturou neprověřené uspořádání vztahů uvnitř akciové společnosti. Nelze očekávat, že jakýkoliv model řízení sám o sobě zlepší komunikaci mezi městem a firmou, pokud se o to nebudou snažit především konkrétní osoby v příslušných funkcích. Případnému přechodu na monistický systém by měla předcházet pečlivá analýza ekonomických a právních aspektů (výhod a nevýhod) takového zásahu do struktury městské firmy. Jestliže se ukáže, že firmu je možné provozovat bez ztráty i v dualistickém systému, pak by přechod na monistický systém nemusel být přínosem – šlo by o spravování něčeho, co funguje. I samotný přechod na monistický systém s sebou nese určité náklady.

Ve vztahu k oběma konkurenčním návrhům jsme vyjádřili pochybnost nad potřebností urychlených změn. Upozornili jsme vedení města na skutečnost, že celková ztráta firmy je z velké části (přes 90 %) tvořena odpisy majetku. Takový druh ztráty sám o sobě nijak neohrožuje existenci městské společnosti a není důvodem k okamžitým a relativně nákladným strukturálním změnám.

Novému vedení města jsme doporučili tyto kroky:

– Zrušit usnesení zastupitelstva směřujícího k likvidaci městské firmy

– Posoudit vhodnost personálního složení orgánů a managementu městské firmy, případně provést změny

– Po analýze hospodaření městské firmy přijmout vhodná opatření ke zlepšení, včetně řešení ztrátového provozu. Město má možnost hospodaření parkovacího domu ovlivnit změnami v celoměstském systému parkování.

– Případně vyhlásit výběrové řízení na pozici ředitele městské společnosti, ve kterém by uchazeči předložili vlastní analýzy, návrhy opatření a vize provozu a rozvoje městské firmy

– Posoudit, zda ke zlepšení hospodaření anebo plnění vize rozvoje akciové společnosti je potřebná strukturální změna, např. přechod na monistický systém. Další možností je přeměna na společnost s ručením omezeným, je však třeba dosáhnout rozumné dohody s menšinovým akcionářem. V opačném případě se může změna právní formy prodražit.